بایگانی برچسب: حکم مجازات تجاوز به دختر باکره

ماده 231 قانون مجازات اسلامی

زنا و تجاوز به دختر باکره ماده 231 قانون مجازات 1392

در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.