بایگانی برچسب: حقوق اجتماعی مجازات تبعی

ماده 26 قانون مجازات اسلامی

محرومیت از حقوق اجتماعی که از عواقب مجازات تبعی جرائم عمدی -منع داوطلبی، عضویت،تصدی، انتخاب، اشتغال، استخدام و استفاده از موقعیت اجتماعی به طور دائم یا موقت