بایگانی برچسب: جزای نقدی روزانه جایگزین حبس

ماده 85 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 85

جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که به شرح زیر مورد حکم واقع می شود و با نظارت اجرای احکام وصول می گردد.