بایگانی برچسب: جریانات جرمشناسیب

نکات مهم جرم شناسی

تعریف جرم شناسی برای بررسی علم جرم شناسی به بررسی علوم انسانی،جامعه،جامعه شناسی و رویگردهای شناخت جرم در مکتب کلاسیک و مکاتب حال حاضر می پردازیم. علوم انسانی شاخه ای از علوم دانشگاهی است که به بررسی ویژگی های مختلف انسان، در روابطش با محیط پیرامون و جامعه می پردازد و خارچ از علوم دینی […]