بایگانی برچسب: جرم کیفری چیست

ماده 2 قانون مجازات اسلامی

تعریف جرم بر اساس ماده 2 قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.