بایگانی برچسب: جرم سو استفاده

ماده 596 مجازات تعزیری و بازدارنده

ماده ۵۹۶ قانون مجازات مبحث تعزیرات و مجازات های بازدارنده هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری ‌یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هر گونه نوشته‌ای […]