بایگانی برچسب: جرائم موجب لغو قرار تعلیق اجرای مجازات

ماده 52 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 52

هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر می شود.