بایگانی برچسب: تنظیم لایحه مرور زمان کیفری

ساده خوان ماده 107 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 107

مطابق ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ در مواردی که نسبت به جرم تعقیب و رسیدگی صورت گرفته و فرد به موجب حکم قطعی به مجازات تعزیری درجه ۱ تا ۸ محکوم شده است در صورتی مجازات فرد مشمول مرور زمان میگردد که از تاریخ صدور حکم قطعی تا پایان مدتهای زیر مجازات اجرائی نشده باشد و چنانچه عدم اجرا به دلیل موکول شدن مجازات به گذشت مدتی یا به دلیل وجود مانعی بوده باشد ، مرور زمان از تاریخ گذشت مدت مذکور یا رفع مانع و بر اساس موارد زیر مشمول اجرای مجازات می شود.