بایگانی برچسب: تنظیم لایحه تخفیف مجازات

ساده خوان حقوق جزا – مواد 37، 38 و 39

تفسیر ماده 62 قانون مجازات

ساده خوان حقوق جزا – مواد 37، 38 و 39 تخفیف مجازات چیست؟ تخفیف شامل قدرتی است که قانونگذار به دادگاه داده و دادگاه میتواند در جرائم مختلف بسته به اینکه مجازات جرم حبس ، انفصال دائم ، مصادره کل اموال و یا سایر مجازاتهای تعزیری باشد مبادرت به تخفیف مجازات محکوم نماید و تخفیف […]