بایگانی برچسب: تنظیم شکایت سرقت

ماده 268 قانون مجازات اسلامی

ماده 268 قانون مجازات اسلامی سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است: الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد. ب- مال مسروق در حرز باشد. پ- سارق هتک حرز کند. ت- سارق مال را از حرز خارج کند. ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد. ج- سارق پدر یا جد […]