بایگانی برچسب: تنظیم دادخواست ابطال اجرائیه

شرایط صدور و ابطال اجرائیه چک برگشتی

صدور و ابطال اجرائیه چک مشهد

شرایط صدور و ابطال اجرائیه چک برگشتی 1- قانون صدور چک قانون جدید چک مصوب سال 1397 با آخرین تغییرات ماده ۱: انواع چک عبارتند از: چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. چک تایید شده، چکی است که […]