بایگانی برچسب: تفسیر نسخ قانون

ساده خوان ماده 99 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 99

نسخ قانون به معنای از بین رفتن اعتبار قانون سابق به وسیله قانون پس از آن و صرفا از اختیارات قانونگذار در تصریح به یک یا تمام مواد قانون سابق به طور صریح یا ضمنی میباشد