بایگانی برچسب: تفسیر مجازات اطفال و نوجوان

ساده خوان ماده 88 قانون مجازات اسلامی

دادگاه در مورد اطفال و نوجوانانی که در زمان ارتکاب جرم ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی هستند از شیوه های زیر در انتخاب و تصمیم گیری استفاده مینماید: ۱- با اخذ تعهد تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل و نوجوان او را به والدین .یا اولیاء یا سرپرست قانونی انها تسلیم مینماید و غیره