بایگانی برچسب: تفسیر ماده 87 قانون مجازات

ساده خوان ماده 87 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 87

دادگاه میتواند با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت مجرم ضمن محکومیت فرد به مجازات تکمیلی و یا تبعی از مجازات جایگزین حبس نیز استفاده نماید که در این صورت مدت مجازات تکمیلی و یا مجازات تبعی نباید بیش از ۲ سال باشد.