بایگانی برچسب: تفسیر ماده 86 قانون مجازات

ساده خوان ماده 86 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 86

در صورتی که حکم به مجازات جایگزین حبس و از نوع جزای نقدی روزانه صادر گرددمحکوم به جرمی که مجازات قانونی آن تا ۳ ماه حبس است میبایست تا ۹ میلیون ریال به عنوان بدل از جزای نقدی پرداخت نمای