بایگانی برچسب: تفسیر ماده 83 قانون مجازات

ساده خوان ماده 83 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 83

مراقبت دوره ای است که در طی مدت زمان اجرای آن فرد محکوم به دوره مراقبت با حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند از دستورات تعویق مراقبتی موضوع ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی (شامل حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه می پردازد.