بایگانی برچسب: تفسیر ماده 81 قانون مجازات

ساده خوان ماده 81 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 81

رصورتی‌که شخصی که به مجازات جایگزین حبس محکوم شده است اگر مفاد حکم دادگاه را رعایت نکند

یا از دستورات دادگاه تخلف نماید به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و مطابق رأی دادگاه برای بار نخست یک‌چهارم تا یک‌دوم به مجازات جایگزین حبس اضافه می‌شود و تخلف برای بار دوم باعث می‌شود مجازات حبس اجرا گردد و به در تبصره ماده ۸۱ می‌خوانیم که دادگاه می‌بایست در متن حکم صادره ، آثار تخلف و تبعیت از مفاد حکم را تصریح نموده و قاضی اجرای احکام نیز نحوه نظارت و مراقبت از اجرای صحیح حکم را مشخص می‌نماید.