بایگانی برچسب: تفسیر ماده 80 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 80 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 80

چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.