بایگانی برچسب: تفسیر ماده 77 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 77 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 77

قاضی اجرای احکام که به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت در اختیار دارد می‌تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم و در جهت تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد که مجازات را تشدید، تخفیف، تبدیل یا به‌طور موقت متوقف نماید.