بایگانی برچسب: تفسیر ماده 73 قانون مجازات

ساده خوان ماده 73 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 73

منع جایگزین حبس اگر مجازات قانونی جرم عمدی بیش از بک سال حبس باشد و دادگاه با استفاده از تخفیف،مجازات او را به کمتر از یک سال حبس