بایگانی برچسب: تفسیر ماده 70 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 70 قانون مجازات اسلامی

دادگاه میبایست ضمن حکم مبنی بر محکومیت فرد به مجازات جایگزین حبس ، مدت مجازات حبس را مشخص نماید تا در صورت تعذر مجازات اصلی حبس اجرا می شود.
اعمال ماده فوق در صورتی است که تعذر محکوم علیه عمدی باشد اما اگر تعذر غیر عمدی باشد، با توجه به ماده 81، محکوم علیه یک بار حق استفاده از مجازات جایگزین
حبس را پس از تعذر غیر عمدی، دارد؛ ولی برای بار دوم اگر مجازات حبس اجرا نشد مجازات اصلی اجرا می شود.