بایگانی برچسب: تفسیر ماده 67 قانون مجازات اسلامی 1392

ساده خوان ماده 67 قانون مجازات اسلامی

ماده 67 قانون مجازات اسلامی تفسیر ممنوعیتهای جایگزین حبس

مطابق ماده ۶۷ قانون‌مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ دادگاه اختیار دارد   در مورد افرادی که مرتکب جرم عمدی شده و مجازات آن حداکثر از ۶ ماه تا یک سال حبس است از مجازات جایگزین حبس استفاده نماید 
و چنانچه مجرمین دارای سوابق کیفری جرائم زیر باشند و از اجرای آن مجازاتها ۵ سال نگذشته باشد ، دادگاه از صدور مجازات جایگزین حبس ممنوع میباشد.