بایگانی برچسب: تفسیر ماده 63 قانون نظارت الکترونیکی

ساده خوان ماده 63 قانون مجازات اسلامی

تفسیر ماده 62 قانون مجازات

ساده خوان ماده 63 قانون مجازات اسلامی در اجرای ماده فوق آیین نامه شماره ۹۰۰۰/۶۱۴۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۴ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی و جایگزین های حبس در 56 ماده و 18 تبصره […]