بایگانی برچسب: تفسیر ماده 62 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 62 قانون مجازات اسلامی

ماده 62 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 62 قانون مجازات اسلامی نظارت الکترونیکی استفاده از مجازات به شکل نظارت الکترونیکی منوط به این است که فرد محکوم دارای شرایط مربوط به تعویق صدور حکم باشد که این شرایط در ماده 40 قانون مجازات اسلامی ذکر شده اند. در نظارت الکترونیکی محکوم به مجازات به مرجع قضائی اجازه میدهد او […]