بایگانی برچسب: تفسیر ماده 60 قانون مجازات اسلامی 1392

ساده خوان ماده 60 قانون مجازات اسلامی

ماده 60 قانون مجازات اسلامی 1392

مطابق ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ دادگاه در مدت آزادی مشروط میتواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیتی محکوم در حکم آزادی مشروط محکوم را به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم محکوم نماید.