بایگانی برچسب: تفسیر ماده 59 قانون مجازات

ساده خوان ماده 59 قانون مجازات اسلامی

59 قانون مجازات

دت آزادی مشروط شامل بقیه مدت حکم حبس میشود ولی دادگاه میتواند مدت آزادی مشروط را تغییر دهد و مطابق این ماده ، مدت آزادی مشروط کمتر از یک سال و بیشتر از ۵ سال نمیباشد و چنانچه الباقی مدت مجازات کمتر از یک سال باشد ، مدت حبس باقیمانده مشمول آزادی مشروط میگردد .