بایگانی برچسب: تفسیر ماده 56 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 56 قانون مجازات اسلامی

56 قانون مجازات نیمه آزادی

نظام نیمه آزادی شیوه ای از اجرای مجازات حبس بوده که بر اساس آن محکوم به حبس میتواند در زمان اجرای حکم حبس ، به جای حبس فعالیتهای حرفه ای ، حرفه آموزی ، آموزشی ، درمانی و امثال آن را در خارج از زندان و زیر نظر مراکز نیمه آزادی را بگذراند.