بایگانی برچسب: تفسیر ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1392

ساده خوان حقوق جزا – ماده 54

اه مجرم از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات تا پایان مدت قرار تعلیق اجرای مجازات مرتکب یکی از جرائم عمدی مستوجب حد، عمدی مستوجب قصاص، عمدی مستوجب دیه و جرم عمدی مستوجب تعزیر درجه ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ شود