بایگانی برچسب: تفسیر ماده 51 قانون مجازات 1392

ساده خوان حقوق جزا – ماده 51

مطابق ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی تعلیق اجرای مجازات تاثیری بر محکومیت مجرم به اجرای موارد زیر ندارد