بایگانی برچسب: تفسیر ماده 5 قانون مجازات اسلامی 92

ساده خوان حقوق جزا – ماده 5

صلاحیت خارجی مکاکم کیفری ایران در رسیدگی به جرای خاص و موارد مذکور در ماده 5 قانون مجازات اسلامی.