بایگانی برچسب: تفسیر ماده 48 قانون مجازات

ساده خوان حقوق جزا – ماده 48

مطابق ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392، تعلیق اجرای مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به‌طور ساده یا مراقبتی تنظیم شود.