بایگانی برچسب: تفسیر ماده 46 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان حقوق جزا – ماده 46

با در نظر گرفتن وضعیت فردی، خانوادگی، سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم با درجه مجازات ۷، ۶، ۵، ۴، ۳ و ۸ شده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات مندرج در رأی را برای مدت ۱ سال تا ۵ سال معلق نماید.