بایگانی برچسب: تفسیر ماده 4 قانون مجازات 1392

ساده خوان حقوق جزا – ماده 4

مرز زمینی، هوایی و دریایی ایران تعیین کننده رسیدگی به جرمی است که تمام یا قسمتی از آن ذر ایران واقع شده است.