بایگانی برچسب: تفسیر ماده 347 قانون مجازات 1392

ساده خوان ماده 347 قانون مجازات اسلامی

347 قانون مجازات

صاحب حق قصاص میتواند خود مجنی علیه در جنایات مادون نفس ،ولی یا اولیای دم در جنایات علیه نفس و ولی فرد در خصوص جنایات علیه افراد نابالغ باشد