بایگانی برچسب: تفسیر ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392

ساده خوان ماده 25 قانون مجازات اسلامی

محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی محروم میکند.