بایگانی برچسب: تفسیر ماده 233 قانون مجازات

ساده خوان ماده 233 قانون مجازات اسلامی

تفسیر ماده 233 قانون مجازات

ماده 230 قانون مجازات اسلامی

لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.