بایگانی برچسب: تفسیر ماده 211 قانون مجازات

ساده خوان ماده 211 قانون مجازات اسلامی

ماده 211 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 211 قانون مجازات اسلامی علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. تبصره- مواردی از قبیل […]