بایگانی برچسب: تفسیر ماده 15 قانون مجازات اسلامی 1392

ساده خوان حقوق جزا – ماده 15

مجازات حدی به معنی اعمال مسئولیت ناشی از رفتار منع شده توسط شرع مقدس اسلام است که موجب،نوع،کیفیت و مقدار آن مشخص است.