بایگانی برچسب: تفسیر ماده 116 قانون مجازات

ساده خوان ماده 116 قانون مجازات اسلامی

قذف و محاربه استثنائات سقوط مجازات به وسیله توبه می باشند.