بایگانی برچسب: تفسیر ماده 115 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 115 قانون مجازات اسلامی

تفسیر ماده 115 قانون مجازات

اگر فرد مرتکب سایر جرائم موجب مجازات تعزیری درجه 6 تا 8 شود و توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی احراز شود ؛ مجازات ساقط نمی شود و دادگاه میتواند از قوانین تخفیف در مجازات او استفاده نماید.