بایگانی برچسب: تفسیر ماده 113 قانون مجازات اسامی

ساده خوان ماده 113 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 113

اگر تعقیب یا رسیدگی به جرم یا صدور حکم مجرمیت یا اجرای حکم محکومیت مجرم موقوف گردد ، موقوفی ، تاثیری در استفاده مدعی خصوصی یا متضرر از وقوع جرم در اقامه و طرح دعوای خصوصی در مرجع صالح ندارد .