بایگانی برچسب: تفسیر ماده 111 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 111 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 111

اگر اجرای مجازات تعلیق گردد و به هر علت قرار تعلیق اجرای مجازات لغو گردد مرور زمان از تاریخ لغو قرار تعلیق اجرای مجازات شروع میگردد.
همچنین مطابق این ماده در مواردی که به فرد محکوم، آزادی مشروط اعطاء شده و این حکم لغو گردد مرور زمان از تاریخ لغو حکم آزادی نشروط شروع میشود.