بایگانی برچسب: تفسیر ماده 110 قانون مجازات اسلامی 1392

ساده خوان ماده 110 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 110

اگر فردی دارای محکومیت های قطعی به ارتکاب جرائم متفاوتی باشد ، شروع به اجرای هر یک از محکومیتها باعث قطع مرور زمان نسبت به سایر محکومیت ها شده و تاریخ شروع مرور زمان نسبت به سایر محکومیتها ، تاریخ قطع اجرای مجازات است .