بایگانی برچسب: تفسیر ماده 103 قانون مجازات اسلامی 1392

ساده خوان ماده 103 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 103

تصریح نشدن قابل گذشت بودن جرم به معنی غیر قابل گذشت بودن آن جرم می باشد مگر از جرائم حق الناس مثل قذف باشد که شرعا قابل گذشت باشد.