بایگانی برچسب: تفسیر ماده 102 قانون مجازات اسلامی 1392

ساده خوان ماده 102 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 102

اگر افراد متضرر از جرم متعدد باشند شروع رسیدگی منوط به شکایت هر یک از آنها میباشد ولی توقف تعقیب ، رسیدگی و اجرای مجازات منوط به رضایت تمام افرادی است که شکایت کرده اند .
مطابق تبصره ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی گذشت حق میباشد و با فوت به وارث قانونی منتقل میگردد و در صورتی که همگی ورثه گذشت نمایند تعقیب ، رسیدگی ‌ و اجرای مجازات موقوف میگردد .
یکی دیگر از موارد طرح دعوی که اشخاص می‌ توانند برای گرفتن حق و حقوق خود اقدام کنند شکایت کیفری است.