بایگانی برچسب: تفسیر عنصر قانونی مادی و روانی جرم

ساده خوان ماده 2 قانون مجازات

ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مبانی جرم انگاری و مجازات رفتار اعم از فعل و ترک فعل و عناصر قانونی ، مادی و معنوی جرم را مورد بررسی قرار می دهد .