بایگانی برچسب: تعزیرات حکومتی مشهد

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده 35

آئین نامه شیوه اجرای قانون تعزیرات حکومتی که خود جانشین آئین نامه ها و دستور العمل های قبلی شده است

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده 34

  ‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده ۳۴ دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق موظف است گزارشهای ادواری شش‌ماهه مورد نیاز وزیر کشور را ظرف حداکثر دو ماه بعد از انقضای هر دوره ارایه دهد. تحلیل – ماده ۳۴ ‌آیین نامه اجرای […]

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده 33

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده ۳۳ وزیر کشور گزارشهای ادواری شش‌ماهه در خصوص امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز را حداکثر چهار ماه بعد از انقضای هر دوره در چارچوب شاخصهای ذیل به رییس جمهور ارایه خواهد داد: 1 – […]

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده 32

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده ۳۲ وزارت اطلاعات مسئول امر مبارزه با قاچاق ارز بوده و با همکاری سازمانهای ذی ربط اقدامهای لازم را به عمل خواهد آورد. تحلیل – ماده ۳۲ ‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی […]

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده 31

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده ۳۱ وزارت کشور مسئول امر مبارزه با قاچاق کالا می‌باشد. تحلیل – ماده ۳۱ ‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز وزارت کشور به منظور فراهم نمودن موجبات […]

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده 30

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده ۳۰ به منظور برنامه ریزی ، هدایت، سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستادی ‌تحت عنوان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق متشکل از وزیر کشور (‌رییس ستاد)، وزیر […]

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده 29

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده ۲۹ از محل 10 درصد وجوه واریزی به حساب ویژه (‌موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373.7.20 ) ، برای اجرای طرحها و برنامه های تقویت امر مبارزه با قاچاق کالا […]

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده 28

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده ۲۸ وجوه مربوط به 20 درصد سهم سازمان کاشف ( به استثنای موارد مندرج در تبصره ” 2 ” ماده “27” این آیین نامه ( ‌صرفاً برای تهیه تجهیزات و امکانات به منظور تقویت امر مبارزه […]

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده 27

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده ۲۷ سهم حق الکشف کاشفان، مخبران و عوامل اطلاعاتی از مبلغ ده (10) میلیون ریال و سهم بازجو و مأموران انتظامی از مبلغ هفت (7) میلیون ریال و سهم نیروهای وظیفه از مبلغ پنج میلیون (000‌ر000‌ر5) […]

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده 26

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده ۲۶ کلیه صورتهای تقسیم حق الکشف قاچاق طبق صورتجلسات بدوی کشف توسط سازمانهای کشف تنظیم و بر اساس اسامی مقید در فهرست تقسیم نسبت به پرداخت حق الکشف اقدام می‌شود و در مورد هر پرونده به […]