بایگانی برچسب: تعریف قانونی مجازات حدی

ساده خوان حقوق جزا – ماده 15

مجازات حدی به معنی اعمال مسئولیت ناشی از رفتار منع شده توسط شرع مقدس اسلام است که موجب،نوع،کیفیت و مقدار آن مشخص است.