بایگانی برچسب: تعدد جرائم

ماده 132 قانون مجازات اسلامی

ماده 132 قانون مجازات اسلامی

تعدد جرائم حدی و تعزیری موجب تعدد مجازات است به جز استثنائات قانونی.