بایگانی برچسب: ترتیبات و قواعد اقدامات ظابطین

ماده 61 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات 1394

ماده 61 قانون آیین دادرسی کیفری ترتیبات تحقیقات مقدماتی حاکم بر تحقیقات ضابط

ماده 61 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات 1394 تمام اقدامات ضابطان دادگستري در انجام تحقيقات بايد مطابق ترتيبات و قواعدي باشد كه براي تحقيقات مقدماتي مقرر است.